Click for more products.
Nic nalezeno.
0

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hmmarket.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje

Název: www.hmmarket.cz

Provozovatel: Marian Kopecký

Fr. Vlacha 1411, 69603 Dubňany

IČ: 68104651

Zapsaná v živnostenském rejstříku – Městský úřad Hodonín

Telefon: 511144654

E-mail: info@hmmarket.cz 

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Způsoby přijímání platby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2402034392/2010 vedený u bankovní společnosti FIO (je nutno zadat variabilní symbol - tím je číslo dané objednávky)

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Doba dodání závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, je zpravidla předáno dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, případně od připsání platby na účet prodávajícího při volbě bezhotovostní  platby. Zboží, které není skladem je odesláno ihned, jak je to možné.

Zásilky po České republice jsou zasílány  prostřednictvím České pošty, společnosti PPL a Zásilkovny.

U zásilek mimo Českou republiku je nutno dopravu i platbu předem domluvit!Cena a způsob doručení:

Česká pošta - Balík do ruky - 149,- Kč. Při platbě dobírkou je účtován poplatek 49,- Kč.

PPL - 99,- Kč. Při platbě dobírkou je účtován poplatek 29,- Kč.

Zásilkovna – 69,- Kč. Při platbě dobírkou je účtován poplatek 29,- Kč.

Osobní odběr - na provozovně zdarma, platba převodem na účet nebo hotově při převzetí.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě (nejlépe e-mailem nebo písemnou formou). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží na adresu sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Zboží by nemělo být vráceno prodávajícímu dobírkou. Zboží vrácené dobírkou není prodávající povinen převzít. Zboží musí být kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Byl-li se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a dárek musí být vrácen společně se zbožím. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Jestliže byl způsob dodání zvolen jiný než nejlevnější, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Peněžní prostředky vrátí  prodávající bezodkladně po obdržení vráceného zboží, stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vúči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  • bezplatné odstranění vady opravou;

  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Závěrečná ustanovení a řešení sporů

Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem  z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

Home

NASTAVENÍ

Menu

Vytvořte si bezplatný účet pro uložení oblíbených položek.

Přihlásit se